Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ

Οι ΤΠΕ κατά τις φάσεις ένταξής τους στην εκπαίδευση πλαισιώθηκαν από αντίστοιχες θεωρητικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις που προσπαθούν μέχρι σήμερα να εξηγήσουν τα φαινόμενα της μάθησης και της γνώσης.Οι παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης μπορούν να συνοψιστούν σε τέσσερις κατηγορίες:

α. το συμπεριφορισμό

β. τον εποικοδομισμό και τις πολιτισμικές θεωρίες

γ.τη συνεργατική μάθηση

δ. την προσωπική μάθηση